WAITRESS_KITCHEN_BETSY_DREW_BLUE_LEFT_HORIZ_NO_STEAM_CMYK_v4